VBS - knop rood

VBS - knop geel

VBS - blauw

Archief

Preventiemaatregelen tijdens de kerstvakantie

December 2013

Van uw verzekeringsmakelaar Marsh Nederland bent u gewend voor de vakantie een brochure te ontvangen met tips om schade door inbraak, brand of vandalisme tijdens de vakantieperiode te beperken dan wel te voorkomen.

In 2012 is het nieuwe Bouwbesluit van kracht geworden, deze bevat voorschriften waaraan een bouwwerk dient te voldoen. Het Bouwbesluit beschrijft voorschriften over wat te doen om de brandveiligheid in de gebouwen te garanderen en een gebouw veilig te kunnen ontvluchten bij brand of een andere calamiteit. Belangrijk om te weten is de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor personen die in de school aanwezig zijn, deze ligt bij de gebruiker van het gebouw.

In deze brochure willen we u aan de hand van een risicoscan meenemen om alle mogelijke risico’s en gevaren, te onderzoeken en daar waar nodig maatregelen te nemen om deze risico’s te elimineren. Naast de wettelijk verplichte maatregelen willen wij u ook graag tips geven die niet wettelijk verplicht zijn, maar wel kunnen bijdragen aan het voorkomen of verminderen van schade bij een calamiteit.

In deze brochure willen wij u eerst graag achtergrond informatie geven waarom bepaalde situaties tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden, vervolgens kunt u aan de hand van de controlelijst de risicoscan uitvoeren.

Zorgplicht op het schoolplein

Januari 2013

Een mevrouw heeft een ongeval gehad op een schoolplein, waar kinderen met een bal aan het spelen waren. Op het plein was slechts 1 pleinwacht, terwijl er ten aanzien van de aard van de school, meerdere pleinwachten gewenst zijn. De school in kwestie had geen schoolregels opgesteld over de wacht op het plein.

De rechtbank acht de school aansprakelijk, omdat deze niet voldoende aan de zorgplicht heeft voldaan.

Preventie December 2012

December 2012

De decembermaand is een maand met vele donkere uren, vallende bladeren en een vakantieperiode waarin vuurwerk afgestoken wordt. Het is zaak om uw gebouwen te beschermen tegen deze en andere van buiten komende gevaren om zo de financiele lasten te beperken en de continuiteit van uw instelling te borgen. Marsh heeft weer haar jaarlijkse adviezen gebundeld in bijgaande leaflet. Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Uitspraak van de rechtbank: Aansprakelijk bij gebrekkige elektrische installatie

December 2011

De verzekeraar slaagt erin een keuringsinstantie aansprakelijk te houden voor brandschade als gevolg van gebrekkige elektraverdeelinstallatie.

Uitspraak van de rechtbank: Ongeval tijdens evacuatieoefening

December 2011

De rechtbank oordeelt dat de scheepswerf de veiligheid van de deelnemers onvoldoende heeft gewaarborgd en overweegt dat deze situatie zich niet laat vergelijken met sport- en spelsituaties en situaties van belangeloos hulpbetoon, zodat geen zwaardere eisen voor het aannemen van aansprakelijkheid gelden.

School niet verplicht in afsluiten ongevallenverzekering

November 2011

Een leerling(e), die een ongeval krijgt bij een door de school georganiseerde kartwedstrijd, mag er niet op vertrouwen dat zij een uitkering krijgt, uit de door de school afgesloten aanvullende ongevallenverzekering. Een onderwijsinstelling is in het algemeen niet verplicht een ongevallenverzekering af te sluiten die adequate dekking biedt voor van de school uitgaande risicovolle activiteiten.

Financiële risico’s bij evenementen

juli 2011

Bij het organiseren van festiviteiten, sportwedstrijden, muziekuitvoeringen, toneelvoorstellingen, jubilea, enzovoorts, krijgt u altijd te maken met financiële risico’s. Het evenement moet bijvoorbeeld worden afgelast omdat een van de hoofdpersonen door een ongeval of ziekte verhinderd is. Of u wordt als organisatie aansprakelijk gesteld voor een ernstig persoonlijk ongeval. Wij bieden u een vaste combinatie van verzekeringen waarmee u zich tegen deze risico’s kunt verzekeren. Deze combinatie van verzekeringen is in de meeste gevallen voldoende. Klik op de titel voor de aanvraag van een offerte voor een evenement.

Milieuaansprakelijkheidsverzekering

juli 2011

Milieuzorg is niet meer weg te denken uit de hedendaagse bedrijfsvoering. U kunt aansprakelijk zijn voor milieuschades die aanzienlijke herstelkosten met zich meebrengen.

School heeft geen schuld bij ongeluk met glijbaan

juli 2011

Een 10-jarig meisje raakte op het schoolplein gewond, doordat zij onderaan de glijbaan, botste met een ander meisje. Hierdoor is ze met haar gezicht op de rand van de glijbaan gevallen.

Preventiemaatregelen rond de meivakantie

April 2011

Marsh heeft in samenwerking met de collega's van Marsh Risk Consulting een leaflet opgesteld met aandachtspunten voor de bescherming van de panden gedurende de aankomende meivakantie.

De Marsh asbest survey voor scholen

Februari 2011

Mede naar aanleiding van berichten in de media zoals op nu.nl en de uitzending van Zembla afgelopen 15 januari, is er veel aandacht voor asbest op scholen. Terecht of overtrokken?

Nieuwbouw van een school. Wie sluit de verzekering af?

Januari 2011

Marsh biedt u oplossingen die kunnen bijdragen aan een financieel voordelige verbouwing of nieuwbouw.

Scholen en aansprakelijkheid. Niet altijd even helder.

Januari 2011

Het is voor scholen en haar besturen lastig in te schatten wat de aansprakelijkheidspositie is. Veelal worden vragen rondom dit onderwerp ingegeven door een recente schade of claim

Terug naar Publicaties

Leeg blokje PO raad